کمک به پروژه تورنت


پست الکترونيکي
شماره تلفن ......
مبلغ به تومان ....

خواهشمند است چنانچه استفاده از این سرویس برای شما مفید بوده است ، مبلغی جهت تداوم پروژه اهدا کنید. باشد که سهمی در حفظ کیفیت آن داشته باشید

مبلغ و سایر اطلاعات به صورت اختیاری است و از ۵۰۰ تومان تا هر اندازه که بخواهید می توانید کمک کنید
مبلغ حاصل از همیاری صرف هزینه ماهانه سرویس تورنت خواهد شد که ماهانه معادل ۳۰۰/۰۰۰ تومان می باشد
هنگام پرداخت ۱ درصد مالیات بانک اضافه می شود