کمک به پروژه تورنتخواهشمند است چنانچه استفاده از این سرویس برای شما مفید بوده است ، مبلغی جهت تداوم پروژه اهدا کنید. باشد که سهمی در حفظ کیفیت آن داشته باشید

هر اندازه که بخواهید می توانید کمک کنید
مبلغ حاصل از همیاری صرف هزینه ماهانه سرویس تورنت خواهد شد که ماهانه معادل 180$ می باشد